20:48    نفرین نمیکنم...

با تو هستم

تویی که رویت را از من برمیگردانی

به چشمانم نگاه کن

اشکهایم هنوز خشک نشده اند

از چه میترسی ؟ من گناهت را بخشیده ام

هنوز آنقدر عاشقت هستم که هیچ کینه ای از تو به دل ندارم

تو را به خدا سپرده ام. نه نگران نباش نفرینت نمیکنم

برایت دعای خیر میکنم

دعا میکنم که خدا هم تو را ببخشد و تنهایت نگذارد

دوست ندارم تو هم مثل من طعم تلخ تنهایی را حس کنی

دوست ندارم تو هم مثل من شکستن قلبت را تجربه کنی

پس هرگز نفرینت نخواهم کرد و تو را به خدا خواهم سپرد

تا در پناه او به زندگیت ادامه دهی

در کنار هرکس و هر چیز که دوستش داری

به چشمانم نگاه کن : آنها را به خاطر بسپار

آنها همیشه نگران تو هستند
برچسب ها: کلبه تنهایی امیرعلی، نفرین نمیکنم من،
1393/08/27 به قلم: ♧♧SHADEN♧♧ .
نظرات
21:18    دوستت دارم

 از دورتورا دوست دارم

بی هیچ عطری،

آغوشی ،

لمسیو یا حتی...

بوسه ای ..

تنها ، دوستت دارماز دور!
1393/08/24 به قلم: ♧♧SHADEN♧♧ .
نظرات
14:06    خوب من


خــوب ِ مــن ،

همین جا درون شعرهایم بمان

تا وسوسه یِ دوستت دارم هایِ دروغینِ آدمها

مرا با خود نَبرد به سرزمین هایِ دورِ احساس

من اینجا هر روز با تـو عاشقی می کنم

بی انتها

شعرِ من بهانه ایست برای مـا شدن دستهایمان

تا تکرارِ غریبانه یِ جدایی را شکست دهیم

 
1393/08/15 به قلم: ♧♧SHADEN♧♧ .
نظرات
14:04    کجا مانده ای آخر؟؟

همیشه

به انتهای گریه که می رسم

صدای سادۀ فروغ، از نهایت شب را می شنوم

صدای غروب غزال ها را

صدای بوق بوق نبودن تو را در تلفن!

آرام تر که شدم،

شعری از دفاتر دریا می خوانم

و به انعکاس صدایم

در آیینۀ اتاق

خیره می شوم

در برودت این همه حیرت

کجا مانده ای آخر؟؟

 

(یغما گلرویی)
1393/08/15 به قلم: ♧♧SHADEN♧♧ .
نظرات
14:02    دلبرکم...
b4c0e0b2f90e6fc4165b208b44d787fd-425.png
 
 
 دلبـــــــــرکم چیزی بگو به من که از گریـــــه پرم

به من که بی صدای تو از شب شکست میخورم

 دلبــــــرکم چیزی بگو به من که گرم هـــــق هقم

به مــــــــن که آخـــــــرینه آواره های عاشـــــــقم

 چیزی بگو که آیــــــــنه خسته نشه از بی کسی

غـــــــزل بشن گلایه ها نه هق هق دلـــــواپسی

 نــــذار که از سکوت تــــو پرپر بشن تـــــــــرانه ها

دوباره من بـــــــمونم و خاکســـــــتر پروانـــــــه ها

 چیــــــــزی بگو اما نگو از مـــــــرگ یاد و خاطـــــره

کابــــــــوس رفتنت بگو از لحظــــــــه های من بره

 چیـــــــزی بگو اما نگو قصــــــــــه ما به سر رسید

نگــــو که خورشیدک من چادر شب به سر کشید

 دقیقه ها غــــزل میگن وقتی سکوتـو می شکنی

قنـــاریا عـــاشق میشن وقتی که تـو حرف میزنی

 دلـــــــبرکم چیزی بگو به مــــــن که خاموش تو ام

به مـــــن که هم بســــتر تو اما فرامــــــوش تو ام
1393/08/15 به قلم: ♧♧SHADEN♧♧ .
نظرات
14:00    ب یادتم

کنـــــــــــــارم نیستی .اما!

 

به حجم تمام سکوتی که در قلبــــــ❤ــــــم جا گذاشته ای

 

به یادتــــــــــــــــــــ هستم...

 

tttt.jpg1393/08/15 به قلم: ♧♧SHADEN♧♧ .
نظرات
14:00    بیاموز.....

بیاموز ک در زندگی با پول میتوان...

❀ رختخواب خرید ولی خواب نه...

❀ ساعـت خرید ولی زمــان نه...

❀ مقام خرید ولی احـترام نه...

❀ کتـاب خرید ولی دانــش نه...

❀ دارو خرید ولی سلامــتی نه...

❀ خانه خرید ولی زنــدگی نه...

❀قــلب خرید ولی عشــق نه...

 _____________________________________¶¶___________
 ________________________________¶1¶1111111¶_______
 ________¶¶111¶_______________¶¶¶¶111111111¶¶¶1____
 _____¶1¶¶¶¶¶111111¶_________¶¶¶1¶¶¶11111111¶1¶¶___
 ___¶¶¶1¶1111111111¶¶1______¶¶1¶¶¶1111111111111¶¶¶_
 __¶¶1¶¶1111111111111¶¶_____¶¶¶1¶¶¶¶1111111111111¶_
 __¶¶_¶1111111111111111¶¶___¶¶¶¶¶¶11¶111111111111¶_
 _11_¶11111111111111111¶¶_____¶¶¶¶__¶111111111111¶¶
 ¶¶¶¶1111111111111111¶¶¶¶_____1¶¶__11111111111111¶¶
 ¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶¶______1¶1¶¶11111111111111¶1_
 ¶¶1¶1111111111111¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶_
 ¶¶11111111111111111111111¶¶___¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶_
 _1¶111111111111111111¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶11111111111¶1__
 __¶¶11111111111111111¶¶¶_____¶¶¶1111111111111¶1___
 ___¶¶¶111111111111¶1¶¶¶____1¶¶111¶1111111¶11¶1____
 ____1¶¶¶11111111111¶¶¶¶111¶¶¶¶111111111¶11¶¶¶_____
 ______¶¶¶¶1111111111111¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶11¶11¶¶_______
 _______¶¶¶¶¶11111111111¶111¶___¶¶¶111¶1¶¶¶________
 _________¶¶¶¶¶¶111111111111¶__¶¶¶111¶¶¶1__________
 ____________1¶¶¶¶¶11111111¶¶_¶¶¶¶111¶¶____________
 ______________¶¶¶¶¶¶¶1111111_¶¶¶11¶¶1_____________
 _________________1¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶1¶¶¶¶______________
 ____________________¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶1¶________________
 _______________________¶1¶¶¶1¶¶¶__________________
 ___________________________11¶____________________
1393/08/15 به قلم: ♧♧SHADEN♧♧ .
نظرات
19:53    چیزهایی که نگفتم!!

 

وقتی چمدانش را به قصد رفتن بست

                                    نگفتم: عزیزم!این کار رو نکن

                                                                   نگفتم برگرد

                                                                            ویه بار دیگر به من فرصت بده

 

            وقتی پرسید: دوستش دارم یا نه؟

                                                        رویم را برگرداندم

********************

حالا او رفته

            و من

                   تمام چیز هایی را که نگفتم می شنوم

 

نگفتم: عزیزم!متاسفم

                      چون من هنوز هم مقصر بودم

                                          نگفتم اختلاف را کنار بگذاریم

                                               چون تمام آنچه می خواهیم عشق،وفاداری و مهلت است

گفتم

     اگر راهت را انتخاب کردی، من سد آن نخواهم شد

*******************

حالا او رفته 

         و من 

          تمام چیزهایی را که نگفتم می شنوم

 

او را در آغوش نگرفتم و اشک هایش را پاک نکردم

                                          نگفتم:اگر تو نباشی،

                                                       زندگی ام بی معنی خواهد بود

فکر می کردم

از تمام بازی ها خلاص خواهم شد

                            اما حالا تنها کاری که می کنم

                                                          گوش دادن به چیزهایی ست

                                                                                            که نگفتم

نگفتم بارانی ات را درآور

قهوه درست می کنم و باهم حرف می زنیم

                                              نگفتم: جاده بیرون خانه

                                                          طولانی و خلوت و بی انتهاست

گفتم:خدانگهدار

            موفق باشی

                      خدا به همرات

********************

اوهم رفت

          و مرا تنها گذاشت

                            تابا تمام آنچه نگفتم

                                                       زندگی کنم
1393/08/12 به قلم: ♧♧SHADEN♧♧ .
نظرات
13:10    حــ ــ ــ ــســ ـــ ـــیــ ــ ــن
13506139-b.jpg

ما سینه زنان رسم جنون باب نمودیم

جان و سر خود هدیه به ارباب نمودیم

از عمق درون ناله و فریاد نمودیم

با سینه زدن زلزله ایجاد نمودیم

در حزب على اكبر و در خط حسینیم

دیوانه زنجیرى بین الحرمینیم

دارد همه هستى ما بوى گل یاس

شد رهبر ما عشق خدا حضرت عباس

موسى كه به سیناى صفا رفت ز ما بود

منصور كه بر دار بلا رفت ز ما بود

عیسى كه به بیمار شفا داد زما بود

یحیى كه سر از بهر خدا داد ز ما بود

آرى همه عشاق ز ما بوده و هستند

پیمانه شكستند كه پیمان نشكستند1393/08/3 به قلم: ♧♧SHADEN♧♧ .
نظرات
20:21    خیلی سخته...

خیلی سخته...

 

به خاطر کسی که دوسش داری همه چیزرو از سر راهت خط بزنی

 

بعد بفهمی خودت تولیستی بودی

 

که اون بخاطر یکی دیگ خطت زده....!
1393/07/26 به قلم: ♧♧SHADEN♧♧ .
نظرات
تعداد کل صفحات : 57 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic